Heart of YBOR

Shake & Vape

PG/VG 30/70
Shake & Vape
Centro Cigar - Heart of YBOR (Shortfill) (Shake & Vape 50ml)
Sigaar
PG/VG 30/70
Shake & Vape
Vanilla Cubano - Heart of YBOR (Shortfill) (Shake & Vape 50ml)
Tabak, Vanille
PG/VG 30/70
Shake & Vape
The Ritz Robust - Heart of YBOR (Shortfill) (Shake & Vape 50ml)
Tabak